Nabízíme Vám kompletní servis při zpracování:

Prohlášení vlastníka

o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.

Prohlášení je základním předpokladem vzniku bytového spoluvlastnictví u již postavených domů, které mají alespoň dva byty. To vyplývá z podstaty spoluvlastnictví jako vlastnického práva více osob ke společné věci.

Smlouvy o výstavbě

Smlouva o výstavbě určuje právní vztah mezi vlastníky - stavebníky jednotek v jednom domě (ať už zkolaudovaném či ve výstavbě) v průběhu výstavby nových jednotek či úpravy společných částí domu.

      Smlouva o výstavbě se použije vždy, dochází-li k výstavbě:

  • střešní nástavby,

  • půdní vestavby,

  • přístavby,

  • při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky

  • při společných částí domu stavebních úpravách, jimiž se mění velikost jednotky a rozsah jejího příslušenství na úkor společných částí domu      

Dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy     

U podílového spoluvlastnictví budovy má každý z vlastníků budovy a pozemku ve svém vlastnictví pouze spoluvlastnický podíl na nemovitosti jako celku. Po právní stránce tak platí, že v předmětné budově mohou všichni vlastníci dle velikosti svých spolu vlastnických podílů užívat vše společně. 

  • Dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je možno vypořádat podílové spoluvlastnictví budovy tak, že budova bude rozdělena na jednotlivé bytové popř. nebytové  jednotky, které připadnou konkrétním vlastníkům.

Zrušení podílového spoluvlastnictví se nemusí týkat pouze domu s bytovými a nebytovými jednotkami, ale v podstatě jakékoliv nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru.

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se realizuje často v případě, kdy se podíloví spoluvlastníci dohodnou, že předmětné nemovitosti bude vlastnit pouze jeden z nich, a to při poskytnutí odpovídajícího protiplnění  v závislosti na hodnotě nemovitosti a velikosti spoluvlastnického podílu.

 

Darovací smlouvy

 

Směnné smlouvy