Užitečné odkazy

13.05.2014 19:37

Byl přijat  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Cílem předpisu je především zastřešit úpravu služeb spojených s užíváním bytu a stanovit obecná pravidla pro rozúčtování. Právní úprava se týká všech forem bydlení (vlastního bytu, nájemní smlouvy i družstevního bytu) a pokud je v domě s byty také nebytový prostor, vztahuje se zákon i na tento nebytový prostor. Platnost předpisu je od 1. ledna 2014.

Norma stanovuje postup při určování výše záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Zároveň stanovuje sankce jak pro poskytovatele, tak i příjemce služeb v případě neplnění povinností.

Rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních předpisů.

Zákon o službách.pdf

Úpravu některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím svěřuje zmocňovací ustanovení § 1222 NOZ právnímu předpisu. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb.,které nabylo účinnosti také 1.1.2014.

PROV_PREDPIS_366.pdf