Zpracování a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnosti

Bohemia Phönix, spol. s r.o., IČ 467 13 115, Bohemia Phönix, správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 254 87 299, Bohemia Phönix, Facility, spol. s t.o., IČ 254 93 566, Bohemia Phönix, FM, spol. s r.o., IČ 27261034 a Bohemia Phönix, UL, spol. s r.o., IČ 287 26 464, se sídlem Masarykova 1705/51, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „společnosti“) velmi důležitá.

Společnosti mají proto zájem maximálně respektovat Vaše soukromí. Abychom předešli případným pochybnostem o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu, předkládáme Vám následující odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).  Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu, účel, cíl, právní titul, formu zpracování anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme a shromažďujeme tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, apod.), lokační údaje, kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o tom, které služby nejvíce využíváte.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváte ?

Zpracováváme osobní údaje v závislosti na účelu tj. po právními předpisy stanovenou dobu pro archivaci, po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu, popř. po dobu 5 let ode dne udělení informovaného, svobodného souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud tento nebyl před uplynutím uvedené lhůty odvolán nebo pokud souhlas nemusel být během uvedené lhůty obnoven z důvodu aktualizace (upřesnění) účelu, pro který byl dán.

Jak osobní údaje získáváte ?

Zpracováváme údaje, které nám přímo klient (subjekt údajů) poskytl v souvislosti s požadovanými a  námi poskytovanými službami.  Dále  získáváme údaje z dostupných veřejných rejstříků a databází.

K jakým účelům  osobní  údaje využíváte  a zpracováváte?

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu klientů pro splnění povinností, které nám ukládá zákon, za účelem uzavření smluv, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů a pro přímý marketing vlastních produktů a služeb. 

 

Osobní údaje tedy  zpracováváme na základě tohoto právního základu:

  • pro splnění zákonných povinností

  • pro splnění smluvních povinností

  • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů

  • pouze pokud je to nezbytné, tak na základě Vámi uděleného, kdykoli odvolatelného souhlasu

Jakým způsobem zajišťujete ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, která zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. Smluvní partneři jsou též povinni zpracovávat veškeré osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně GDPR.

 

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou a účinnou legislativou máte např. právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby, máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Máte právo odvolat souhlas k použití osobních údajů, pokud jste jej udělili, a to i bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na adresu: info@phonix.cz

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Kontakt

Veškeré případné dotazy na zpracování Vašich osobních údajů našimi společnostmi popř. za účelem využití svých práv, nám prosím odešlete  na e-mail: info@phonix.cz¨

Na vědomí

V případě, že je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné pro řádné poskytnutí služeb.

 

V Ústí nad Labem dne 25.května 2018                                                                                                                                          Ing. Petr Kaše-Luksch